Bel gratis : 0800- ACTIMIN (0800 - 2284646) - Email info@actimin.nl

Plantation of Cabbage and Church on the Hill in Bavaria, Germany

Waarom steenmeel?

Steenmeel, of gesteentemeel, is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het wordt daarom ook wel lavameel genoemd. Lavameel bevat erg veel natuurlijke mineralen en sporenelementen. Het wordt daarom vaak gebruikt als bio- en milieuvriendelijke bodemverbeteraar, om de bodemvruchtbaarheid duurzaam te optimaliseren. Daarnaast kunt u steenmeel ook gebruiken als stalstrooisel voor in ligboxen. Via het bemesten zorgt het dan tevens voor een verbetering van het grasland.

Functie mineralen in de bodem

Voor een duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodemmineralen en bodemleven essentieel. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem, zoals hechtingsplaatsen voor de bodembiologie, de langetermijnlevering van (sporen)nutriënten, het verhogen van de nutriëntenuitwisselingscapaciteit en de vorming van humus.

Wat zijn mineralen?

Een mineraal is een chemische verbinding of element met een kristalstructuur. Mineralen komen als vaste stof voor in de vrije natuur en worden gevormd door geologische processen.

Kwetsbaarheid bodemmineralen

Bodemmineralen zijn erg kwetsbaar. De afgelopen vijftig jaar heeft de mens meer zuur in de bodem gebracht dan de natuur in tienduizend jaar! Dat heeft het verlies van bodemmineralen flink versneld, waardoor de bodemvruchtbaarheid is afgenomen. Belangrijke verzurende bronnen zijn het gebruik van kunst- en drijfmest in de landbouw. Maar ook de uitstoot van verkeer en industrie.

Natuurlijke bodemvormende processen kunnen de door de mens veroorzaakte bodemdegradatie op geen enkele manier compenseren. De natuurlijke processen om verse bodemmineralen aan te voeren zijn in Nederland niet meer werkzaam (afzetting van rivierslib) of voltrekken zich zeer langzaam (ijstijden/gletsjers, windafzettingen).

Vergeten kennis?

Op 10 november 1934 promoveerde de Nederlandse agrogeoloog Ferdinand Alexander van Baren (1905-1975) bij professor C.H. Edelman, hoogleraar in de mineralogie en de agrogeologie. En daarna? Het lijkt erop dat deze kennis in de vergetelheid is geraakt en opnieuw moet worden ontdekt. Het succes van de moderne landbouw, met de input van chemische middelen, werd een exponent van de maakbare samenleving. Onderzoek naar natuurlijke bodemmineralen leek achterhaald.

Gevolgen voor bodemvruchtbaarheid

Inmiddels worden de gevolgen van de mineralogische afbraak en achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid merkbaar door het verschijnen van ‘probleemnutriënten’, een afnemend organisch stofgehalte, een verslechterde bodemstructuur en bewerkbaarheid van de bodem en hogere ziektedruk bij plant en dier. In natuurgebieden leidt de bodemdegradatie als gevolg van verzuring tot de achteruitgang van planten- en diersoorten.

Steenmeel als bodemverbeteraar en stalstrooisel

Bodemdegradatie is alleen een halt toe te roepen door aanvoer van nieuw bodemmateriaal in de vorm van steenmeel. Steenmeel is een fijngemalen silicaatgesteente van magmatische oorsprong. Dit stollingsgesteente wordt ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Steenmeel wordt steeds vaker gebruikt als biologische mest. Het is namelijk een zuiver natuurproduct, boordevol mineralen en sporenelementen; een ideale grondverbeteraar die de bodemvruchtbaarheid optimaliseert. Een vitale, vruchtbare bodem ligt aan de basis van ons bestaan.

Steenmeel kan op verschillende manieren worden toegepast:

  • Rechtstreeks op het land strooien.
  • Gemengd in drijfmest.
  • Als stalstrooisel in ligboxen (via de mest belandt het dan weer op uw (gras)land).
  • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
  • Als nutriëntenbron voor biofertilizer/compostthee.
  • Bij stedelijk groen, stadslandbouw, sportvelden, daktuinen e.d.

Recente berichten

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente,… Read More

Nieuwe cursus! Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke… Read More

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten… Read More

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede… Read More

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op… Read More

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst… Read More

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te… Read More

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan… Read More

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame,… Read More