Ga naar de inhoud
Plantation of Cabbage and Church on the Hill in Bavaria, Germany

Waarom steenmeel?

Steenmeel, of gesteentemeel, is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het wordt daarom ook wel lavameel genoemd. Lavameel bevat erg veel natuurlijke mineralen en sporenelementen. Het wordt daarom vaak gebruikt als bio- en milieuvriendelijke bodemverbeteraar, om de bodemvruchtbaarheid duurzaam te optimaliseren. Daarnaast kunt u steenmeel ook gebruiken als stalstrooisel voor in ligboxen. Via het bemesten zorgt het dan tevens voor een verbetering van het grasland.

Functie mineralen in de bodem

Voor een duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodemmineralen en bodemleven essentieel. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem, zoals hechtingsplaatsen voor de bodembiologie, de langetermijnlevering van (sporen)nutriënten, het verhogen van de nutriëntenuitwisselingscapaciteit en de vorming van humus.

Wat zijn mineralen?

Bodemmineralen zijn de zand- en kleideeltjes waaruit de bodem bestaat. Voor een duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodemmineralen en bodemleven essentieel. Bodemmineralen vormen de kapstok voor tal van nuttige processen in de bodem, zoals hechtingsplaatsen voor de bodembiologie, de langetermijnlevering van (sporen)nutriënten, het verhogen van de nutriëntenuitwisselingscapaciteit en de vorming van humus. Voor een duurzame bodemvruchtbaarheid is de wisselwerking tussen bodemmineralen en bodemleven essentieel.

Kwetsbaarheid bodemmineralen

Bodemmineralen zijn erg kwetsbaar. De afgelopen vijftig jaar heeft de mens meer zuur in de bodem gebracht dan de natuur in tienduizend jaar! Dat heeft het verlies van bodemmineralen flink versneld, waardoor de bodemvruchtbaarheid is afgenomen. Belangrijke verzurende bronnen zijn het gebruik van kunst- en drijfmest in de landbouw. Maar ook de uitstoot van verkeer en industrie.

Natuurlijke bodemvormende processen kunnen de door de mens veroorzaakte bodemdegradatie op geen enkele manier compenseren. De natuurlijke processen om verse bodemmineralen aan te voeren zijn in Nederland niet meer werkzaam (afzetting van rivierslib) of voltrekken zich zeer langzaam (ijstijden/gletsjers, windafzettingen).

Vergeten kennis?

Op 10 november 1934 promoveerde de Nederlandse agrogeoloog Ferdinand Alexander van Baren (1905-1975) bij professor C.H. Edelman, hoogleraar in de mineralogie en de agrogeologie. En daarna? Het lijkt erop dat deze kennis in de vergetelheid is geraakt en opnieuw moet worden ontdekt. Het succes van de moderne landbouw, met de input van chemische middelen, werd een exponent van de maakbare samenleving. Onderzoek naar natuurlijke bodemmineralen leek achterhaald.

Gevolgen voor bodemvruchtbaarheid

Inmiddels worden de gevolgen van de mineralogische afbraak en achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid merkbaar. De natuurlijke levering van sporenelementen gaat op steeds meer plaatsen achteruit, vaak in combinatie met een afnemend organisch stofgehalte, een verslechterde bodemstructuur en bewerkbaarheid van de bodem en hogere ziektedruk bij plant en dier. In natuurgebieden leidt de bodemdegradatie als gevolg van verzuring tot de achteruitgang van planten- en diersoorten.

Steenmeel als bodemverbeteraar en stalstrooisel

Bodemdegradatie is alleen een halt toe te roepen door aanvoer van nieuw bodemmateriaal in de vorm van steenmeel. Steenmeel is een fijngemalen silicaatgesteente van magmatische oorsprong. Dit stollingsgesteente wordt ook wel lavameel of basaltmeel genoemd.

Steenmeel wordt steeds vaker gebruikt als biologische mest. Het is namelijk een zuiver natuurproduct, boordevol mineralen en sporenelementen; een ideale grondverbeteraar die de bodemvruchtbaarheid optimaliseert. Een vitale, vruchtbare bodem ligt aan de basis van ons bestaan.

Steenmeel kan op verschillende manieren worden toegepast:

  • Rechtstreeks op het land strooien.
  • Gemengd in drijfmest.
  • Als stalstrooisel in ligboxen (via de mest belandt het dan weer op uw (gras)land).
  • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
  • Als nutriëntenbron voor biofertilizer/compostthee.
  • Bij stedelijk groen, stadslandbouw, sportvelden, daktuinen e.d.

Recente berichten over steenmeel en Actimin

Effecten van de toevoeging van Actimin aan drijfmest

Als leverancier van Actimin Gesteentemeel werken wij graag mee aan onafhankelijk  onderzoek met betrekking tot de werking van ons product. Bijvoorbeeld in hoeverre verbetert de drijfmest als Actimin wordt toegevoegd, zoals onderzocht in de Pilot Mestverbetering. De pilot Mestverbetering is geïnitieerd door het waterschap Vallei en Veluwe samen met LTO Noord. De projectleiding was inLees verder »Effecten van de toevoeging van Actimin aan drijfmest

Wat kun je met compostthee (mengsel met compost, melasse en steenmeel)?

Bron: Nieuwe Oogst, 29 mei 2024 Door: Job Hiddink   Vanuit de praktijk komen veel positieve signalen over compostthee, maar wetenschappelijk onderzoek naar de werking en effecten ervan staat nog in de kinderschoenen. Wageningen University & Research (WUR) kijkt nu ook naar het gefermenteerde compostextract. Binnen regeneratieve landbouw, waarbij een boer zoveel mogelijk gebruikmaakt van natuurlijkeLees verder »Wat kun je met compostthee (mengsel met compost, melasse en steenmeel)?

Natuurherstel begint in gebied zelf

Snel herstel van de natuur begint in de natuurgebieden zelf. Dat geeft tijd voor emissiereductie, vindt milieuonderzoeker Jacob Enkeerdman. Bron: Nieuwe Oogst, 25 april 2023 Nu de discussie over het jaar waarin de stikstofemissie met 50 procent moet zijn gereduceerd weer oplaait, roeren milieuorganisaties de trom en worden stevige uitspraken de wereld ingestuurd: ‘de natuur… Lees verder »Natuurherstel begint in gebied zelf

5 juli 2023 staan wij op de BioVelddagen.nl

Dit jaar is de BioVelddag gepland op woensdag 5 juli 2023, centraal in Lelystad bij de proeftuin Agroecologie en Technologie, voormalige Broekemahoeve. Er wordt aandacht besteed aan demonstraties van machines en proefveldjes van gewassen of mengteelten in het veld. Op het programma staan in de ochtend inhoudelijke lezingen en in de middag de BioVelddag activiteiten… Lees verder »5 juli 2023 staan wij op de BioVelddagen.nl

Effecten van steenmeel op bodemleven op droge eikenbossen

Bron: Vakblad Natuur, Bos en Landschap / WUR eDepot November 2022, #189 Op de hogere zandgronden treedt verminderde vitaliteit en sterfte van eikenbomen op, vooral door verzuring en vermesting. Toediening van steenmeel zou kunnen helpen tegen de nadelige effecten van verzuring. Daarom zijn in 2016 in Het Nationale Park De Hoge Veluwe en in het… Lees verder »Effecten van steenmeel op bodemleven op droge eikenbossen

Beheerdersdag Mariënwaerdt 23 september 2022

Op vrijdag 23 september 2022 hebben wij onder goede weersomstandigheden op de fantastisch georganiseerde “Beheerdersdag” veel informatie kunnen uitwisselen met geïnteresseerde bezoekers . [/vc_column][/vc_row]

Actimin toegepast bij de teelt van pioenrozen

Noordwijkerhout, juni 2022 Voor het verbeteren van de zeer arme grond hebben wij en volle vracht Actimin mogen leveren bij een teler van pioenrozen.

Vakblad Natuur, Bos en Landschap, mei 2022

Bron: Vakblad Natuur, Bos en Landschap.Nummer: 185, mei 2022 Keuze steenmeel hangt sterk af van het natuurdoel. Het ene steenmeel is het andere niet. Dat is logisch als je bedenkt dat het product wordt gemaakt van gesteenten uit vulkanische gebieden en gebergten. De herkomst bepaalt dat de samenstelling en dus ook de eigenschappen. Dit maakt… Lees verder »Vakblad Natuur, Bos en Landschap, mei 2022

Actimin aanwezig op de BioVelddag 2022

Wanneer: 23 juni 2022 Waar: Proeftuin Agroecologie en Techniek Elandweg 84 8219 PH Lelystad Van 14.00 – 19.00 uur    

Steenmeel goed alternatief voor kalk als maatregel tegen verzuring

bron: Ministerie van LNV Datum: 24 februari 2022 Gepubliceerd op: GroeneRuimte Bekalking in natuurgebieden als maatregel tegen verzuring door stikstofdepositie heeft alleen zin als er eerst wordt geplagd en het rijke organische materiaal wordt beperkt. In bossen bestaat de indruk dat inzet van steenmeel wel effectief is zonder dat er verruiging optreedt. Dat schrijft minister… Lees verder »Steenmeel goed alternatief voor kalk als maatregel tegen verzuring

Tips voor een gezondere grond voor gangbaar en bio

Bron: Agrio Akkerwijzer, 7 februari 2022 Door: Jorg Tönjes De balans tussen nutriënten in Nederlandse bodems is verstoort en daarmee de processen in de gewassen voor voedsel- en voerproductie. Tijdens een webinar hierover in de BioKennisweek gaf landbouwkundige Anton Nigten zijn visie op hoe de bodem en daarmee ons voedsel gezonder kan worden via betere… Lees verder »Tips voor een gezondere grond voor gangbaar en bio

Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Bron: VRt.be Datum: 27 juli 2021 Tot poeder vermalen silicaatgesteente of steenmeel heeft enorm veel potentieel om CO2 uit de lucht te halen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan ook de UAntwerpen deelnam. De techniek, waarbij steenmeel wordt toegevoegd aan de bodem, haalt het meeste resultaat in gebieden die voorheen als ongeschikt werden beschouwd.… Lees verder »Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

Vitale natuur begint bij de minerale bodem

De samenstelling van de bodem speelt een cruciale rol voor de gezondheid van natuurgebieden zoals bossen en heide. De bodemmineralen vormen de basis voor de voeding van bodemorganismen en de vegetatie. De samenstelling van de in de mineralen besloten voorraad van (sporen)elementen heeft een directe relatie met de gezondheid van het ecosysteem en het in… Lees verder »Vitale natuur begint bij de minerale bodem

Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Bron: Akkerwijzer, 28 februari 2021 Door: Jorg Tönjes De niet-essentiële elementen die planten opnemen zijn belangrijker dan de ‘oude bemestingsleer’ zegt. Volgens Pius Floris van Plant Health Cure groeit een plant op de 14 tot 17 elementen die bemestingsdeskundigen als essentieel benoemen. Om gezond te blijven heeft de plant volgens Floris wel 30 elementen nodig.… Lees verder »Floris: niet-essentiële elementen wel essentieel voor gezondheid planten

Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Bodemecologie is een interactie van een groot aantal factoren in de bodem. Zoals het basisgesteente, verwering, chemische samenstelling, bodemstructuur, bodembiologie en de hydrologie. Naast deze bodemfactoren zijn ook andere factoren, zoals beheer en agrarisch gebruik, het klimaat en deposities bepalend voor de ontwikkeling van de vegetatie op een bodem. Het Adviesloket Bodem en Natuur heeft… Lees verder »Praatplaat Adviesloket Bodem en Natuur

Basiscursus steenmelen bij natuurbeheer.

Om effecten van verzuring door deposities te verlichten worden vaak gesteentemelen ingezet. Maar op welke locatie pas je welke gesteentemeel het beste toe? Dat is de centrale vraag die we in de cursus beantwoorden met gesteentemelen expert Gino Smeulders.  Cursus heeft inmiddels plaatsgevonden.

Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Een consortium van 10 toeleveringsbedrijven en de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu heeft een onderzoek opgezet in samenwerking met 2 onderzoekers. Van januari tot maart 2019 zijn in totaal 171 mestmonsters genomen bij 135 (melk)veebedrijven en is onder andere de ammoniak emissie gemeten. Verderop in dat jaar is gekeken hoe de opbrengst en… Lees verder »Eindrapport drijfmest, emissies en stikstofbenutting VBBM

Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

Actimin gesteentemeel is nu ook verkrijgbaar in papieren zakken van 20 kg. Wij leveren alleen volle pallets met 50 zakken per pallet.   Onderstaande prijzen zijn: per 50 zakken van 20 kg op een wegwerppallet; geldig tot nader order; franco geleverd, op één losadres; gelost met laadklep en palletwagen; exclusief omzetbelasting (btw); strikt netto, met… Lees verder »Nu ook Actimin gesteentemeel in zakken!

De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Bron: Ekoland mei 2019 Door: Leen Janmaat   "MINERALEN VORMEN DE KAPSTOK VOOR TAL VAN BODEMPROCESSEN" Door ingrijpen van de mens worden onze bodems nagenoeg niet meer op natuurlijke wijze verjongd. De aanvoer van sedimenten en mineralen is lang geleden al stilgevallen. In gesprek met Ekoland belicht geohydroloog Bert Carpay de essentiële wisselwerking tussen geologischeLees verder »De vruchtbare bodem in geologisch perspectief

Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

Bron: Sport & Life! November 2018 De samenwerkende betaald voetbalorganidsaties (verenigd in de ECV) besloten media november dat er een bonus van drieënhalve ton wordt uitgekeerd als clubs uit de eredivisie niet op kunstgras spelen. Voormalig proefvoetballer Ernest Faber, tegenwoordig jeugdtrainer van zijn oude club PSV, vertelde op ConGRAS dat internationale toppers niet in deLees verder »Natuurgras gaat langer mee en zorgt voor meer speeluren en langere levensduur

De WERKING en GEBRUIK van GESTEENTEMEEL

Bron: Ekoland - juni 2018 Door: Leen Janmaat Biologische boeren hechten veel waarde aan goede bodemvruchtbaarheid. dit vormt immers de basis voor een gezond gewas. Door bemesting worden zowel de bodem als de plant gevoed. Naast hoofdelementen spelen ook de micronutriënten een rol bij groei en ontwikkeling. Welke nuttige werking heeft steenmeel? View Fullscreen ×

Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Bron : MELKVEE nr 3. maart 2018 Door : Jorg Tönjes Melkveehouders doen ervaring op met steenmeel in de ligboxen in plaats van kalk. Het is de bedoeling om daarmee de kwaliteit van de mest en de voerkwaliteit van het gras te verhogen. Steenmeel lijkt een ontsmettende functie te hebben en het bevat elementen dieLees verder »Vermalen vulkaansteen (Actimin) in plaats van medicijnen

Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

Bron: Akkerwijzer.nl, zondag 28-01-2018 Door: Jorg Tönjes De gedachte dat humus bestaat uit de minst verteerbare delen van organische stof moet op de schop. Humus is geen hardnekkige organische stof. Humus is een reeds door het bodemleven omgezette vorm van organische verbindingen. Voor het ontstaan van een stabiele humus zijn drie factoren nodig: mineralen inLees verder »Mineralogie nodig voor opbouw stabiele humus

BioBeurs januari 2018

Actimin was aanwezig op de BioBeurs 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhalen te Zwolle.

De spoeling wordt dun

Ekoland - januari 2018 Door: Bert Carpay Gebruikelijke bemesting vult lang niet alle elementen aan die uit de bodem verdwijnen. Silicaatmineralen bevatten alle (sporen)elementen die microbiologie, plant, dier en mens nodig hebben om zich gezond te ontwikkelen en optimaal te functioneren. Uitzonderingen zijn koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Silicaatmineralen verweren. Dit heeft gevolgen voor deLees verder »De spoeling wordt dun

Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

De Peinder in Hazerswoude verbetert de bodem van natuurgrassportvelden met steenmeel. Dit is een duurzame, milieuvriendelijke en langer werkende oplossing voor het onderhoud van sportvelden. Timo Laan, projectleider sport van De Peinder, werkt er al vier jaar mee. Wat is steenmeel eigenlijk? Wat is steenmeel en waarom passen we het toe? Vulkanisch gesteentemeel, ofwel kortweg… Lees verder »Steenmeel: de ruggengraat voor een vitale bodem

Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Bron: Akkerbouwkrant Innovatie & Ondernemen - nummer 3 - september 2017 Vulkanisch gesteentemeel als bodemverbeteraar. Een methode die langzaam maar zeker aan populariteit wint, maar ook een manier die op de lange termijn pas écht gaat lonen. Mulder Agro uit  Kollumerzwaag en Gebr. Eckhardt uit het Groningse Sellingen proberen - na de melkveesector - de akkerbouwLees verder »Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam

Landbouwgrond raakt uitgeput

Bron: Leeuwarder Courant - 8 september 2017 Door: Dick Offringa Veel landbouwgronden raken uitgeput door een tekort aan mineralen. Het probleem wordt breed onderschat omdat hier geen oog voor is, stelt Bert Carpay na afloop van het zogeheten steenmeelproject in de Gronings - Drentse Veenkoloniën. De uitputting van mineralen(bepaalde zand- en kleideeltjes) in de NederlandseLees verder »Landbouwgrond raakt uitgeput

Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Bron: AkkerbouwActueel – 1 september 2017 Landbouwgronden in Nederland dreigen op grote schaal uitgeput te raken. Dit doordat essentiële mineralen en sporenelementen niet worden aangevuld. “Het verlies daarvan wordt niet opgemerkt in standaardonderzoek. Wij maken ons ernstig zorgen over de bodemvruchtbaarheid op lange termijn”, stelt agrarisch adviesbureau Carpay naar aanleiding van onderzoek van 2013 tot… Lees verder »Ernstige zorg over vruchtbaarheid bodem en schade voor landbouw door uitputting mineralen

Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Bron: Sport & Life!, Mei 2017 Actimin Gesteentemeel geleverd bij de Gemeente Velsen Vulkanisch gesteentemeel herstelt de natuurlijke mineraalbalans in de bodem en die eigenschap biedt zeer interessante mogelijkheden voor duurzaam beheer van natuurgrassportvelden, zo blijkt uit een revolutionaire proef met steenmeel in de Noord-Hollandse gemeente Velsen. Natuurgrassportvelden hebben bij veel sportliefhebbers de voorkeur bovenLees verder »Gesteentemeel op natuurgrassportvelden

Vulkanische grond als voedingsbodem

Bron: BioJournaal-30 juni 2017 Door: Vincent Verboom Copyright: www.biojournaal.nl Tholen – Zowel binnen de gangbare als de biologische sector is men het erover eens: gesteentemeel (ook wel steenmeel) is het stadium van curiositeit ontgroeid. "Uit meerjarige praktijkproeven blijkt dat steenmeel de bodemkwaliteit meetbaar verbetert. We zien met name goede resultaten op arme zandgronden in deLees verder »Vulkanische grond als voedingsbodem

BioVelddag

Op woensdag 21 juni 2017 vond de BioVelddag plaats in Lelystad. Onder prachtige weersomstandigheden hebben wij met veel mensen op onze stand gesproken.

Sportvelden in de gemeente Velsen worden bemest met Actimin

In de gemeente Velsen wordt dit jaar, na een zeer succesvolle pilot in 2016,  door de firma De Peinder Actimin toegepast bij het bemesten van de diverse sportvelden

Steenmeel herstelt veenkoloniale grond

Bron: Nieuwe Oogst Akker- & Tuinbouw - 6 MEI 2017 Door: Han Reindsen Gebruik van steenmeel verbetert de oogst kwantitatief en kwalitatief. De trend waarbij met gesteentemeel hogere eiwitgehalten, zetmeelgehalten en suikergehalten worden gemeten, lijkt een blijvend effect te zijn. Dat blijkt uit metingen die in het kader van het Steenmeelproject Veenkoloniën zijn uitgevoerd. Steenmeel isLees verder »Steenmeel herstelt veenkoloniale grond

WUR-rapportage: “Duidelijk hogere zetmeelopbrengsten door steenmeel

Bron: AkkerbouwActueel – 28 april 2017 Begin deze maand zijn de resultaten van het steenmeelproject in de Veenkoloniën van seizoen 2016 gepresenteerd. In voorgaande jaren had het project al aangetoond dat gesteentemeel voor vrijwel alle teelten in het testgebied voor een verbetering in kwaliteit en kwantiteit zorgt: meer opbrengst en een hogere nutriëntdichtheid. De resultaten in… Lees verder »WUR-rapportage: “Duidelijk hogere zetmeelopbrengsten door steenmeel

SKAL Bio controle zet Actimin op inputlijst

Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Bio controle en FibL en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen in de Nederlandse biologische sector worden toegepast. Omdat in de biologische sector de te gebruiken inputs steeds complexer worden is er door SKAl Bio controle in samenwerking met FiBL een inputlijst opgesteld… Lees verder »SKAL Bio controle zet Actimin op inputlijst

Steenmeel vult vergeten nutriënten aan

Bron: Melkveebedrijf FEBRUARI 2017 / FOCUS OP BODEMVRUCHTBAARHEID Steenmeel vult vergeten nutriënten aan Steenmeel is geen alternatief voor kunstmest, maar vult de historische mineralenbalans aan die door eenzijdige bemesting dreigt uit te putten. Veldproeven wijzen uit dat de opbrengsten flink kunnen stijgen als het juiste steenmeel wordt ingezet. De praktijk en commerciële onderzoeksinstanties zijn nogLees verder »Steenmeel vult vergeten nutriënten aan

NVLV-themadag Steenmeel nood-!-zaak 9 maart 2017

Steenmeel voor het behoud en herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid De voedende werking van fijn riviersediment is al sinds mensenheugenis bekend. Al in de Oudheid wisten de Egyptenaren dat het sliblaagje dat ‘hun’ rivier de Nijl elk jaar in zijn benedenloop afzette van levensbelang was voor de rijke opbrengsten die de boeren van hun land… Lees verder »NVLV-themadag Steenmeel nood-!-zaak 9 maart 2017

Bio-beurs Zwolle, ACTIMIN stand 314

Actimin is aanwezig op de Bio-beurs in Zwolle, Stand 314         Gratis spanband bij bestelling van een big-bag (1.000 kg) op de beurs.

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 211

Actimin-BT stalstrooisel Stand 211 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt… Lees verder »RMV Hardenberg ACTIMIN stand 211

Steenmeel 20% meer opbrengst in de zomergerst

Bron: Innovatie & Ondernemen, 2 september 2016 Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 2 | 2016 MINERALOGISCHE VITALITEIT HERSTELLEN Bert Carpay richt zich met Carpay Advies op de duurzame minerale vruchtbaarheid van de bodem in de agrarische sector. Bodemmineralen vormen volgens Carpay de kapstok voor tal van nuttige processen. Volgens Carpay zijnLees verder »Steenmeel 20% meer opbrengst in de zomergerst

“Boerderij”: Steenmeel repareert een versleten bodem

Bron: Boerderij, 3 mei 2016 Door: Luuk Meijering In een Veenkoloniaal bouwplan heeft steenmeel een positieve invloed op de gewasopbrengst en kwaliteit. Dat blijkt uit demonstratieprojecten. Met het gebruik van steenmeel in de akkerbouw zijn opmerkelijke resultaten gehaald. Dat blijkt uit een steenmeelproject dat in het kader van het netwerk ‘Agenda voor de Veenkoloniën’ isLees verder »“Boerderij”: Steenmeel repareert een versleten bodem

“Boerderij” : Steenmeel kan bodem sterk verbeteren

Bron: Boerderij, 20 april 2016 Door: Luuk Meijering Steenmeelbemesting kan de bodemvruchtbaarheid sterk verbeteren. Dat is de belangrijkste voorlopige conclusie in de eindrapportage van het 3-jarige Steenmeelproject in de Veenkoloniën. Steenmeel bleek voor vrijwel alle teelten in de Veenkoloniën positieve resultaten op te leveren. Een steenmeel is een fijngemalen gesteente van vulkanische oorsprong. Door de… Lees verder »“Boerderij” : Steenmeel kan bodem sterk verbeteren

RTV Noord radio – Steenmeel in de Veenkoloniën.

RTV Noord radio in gesprek met akkerbouwer Henk Schrör over de succesvolle toepassing van steenmeel in de Veenkoloniën.

“Nieuwe Oogst”: Steenmeel repareert Veenkoloniale bodem

Bron: Nieuwe Oogst, 19 april 2016 Door: Han Reindsen Steenmeel kan de vitaliteit van de bodem repareren. Het levert voor vrijwel alle gewassen uit het Veenkoloniale bouwplan positieve resultaten op. Dat blijkt uit de resultaten en ervaringen van het driejarige Steenmeelproject Veenkoloniën. De opstellers van het rapport hebben het over 'voorlopige' conclusies omdat de tijdLees verder »“Nieuwe Oogst”: Steenmeel repareert Veenkoloniale bodem

Steenmeel project Veenkoloniën: kans voor bodem en duurzaamheid

Bron: Akkerwijzer.nl Tekst: Jorg Tönjes Het project met steenmeel in de Veenkoloniën biedt volgens de onderzoekers en deelnemers genoeg aanwijzingen om onderzoek naar de mogelijkheden verder statistisch te onderbouwen. Volgens de projectleiding, Bert Carpay van Carpay Advies en Gino Smeulders van de Biogeoloog, zijn er op gebied van productie en voor verduurzaming van de landbouw… Lees verder »Steenmeel project Veenkoloniën: kans voor bodem en duurzaamheid

Eindrapportage Steenmeelproject Veenkoloniën

Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar - 12 april 2016 View Fullscreen ×

Meer sporenelementen in gewas na toedienen steenmeel

Bron: akkerwijzer.nl Tekst: Jorg Tönjes Geplaatst zondag 07-02-2016 Bij Veenkoloniale boeren die steenmeel gebruiken om hun bodem te verbeteren neemt de hoeveelheid sporenelementen in het gewas toe. Dat blijkt bij de evaluatie van het steenmeelproject met de deelnemende boeren en deskundigen. Telers nemen een plus in gewasopbrengst en voederwaarde waar. Omdat het een relatief dureLees verder »Meer sporenelementen in gewas na toedienen steenmeel

Steenmeel verbetert bodemkwaliteit

Bron : Veldpost nr. 4, 6 februari 2016 De eerste ervaring van akkerbouwers en veehouders met steenmeel als bodemherstellende maatregel in de Veenkoloniën is positief. De deelnemers aan het project willen wel verder. Ze willen vooral beter onderbouwde gegevens over de resultaten in de teelt en het financiële resultaat. Steenmeel doet iets, concludeert bio-geoloog en… Lees verder »Steenmeel verbetert bodemkwaliteit

Steenmeel in de Veenkoloniën

Tekst: Jorg Tönjes Veenkoloniale boeren onderzoeken de mogelijkheden van steenmeel als bodemverbeterende maatregel. Melkveehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven merken dat ze verbetering zien in bodem en gewas. Voor de veehouders is beter ruwvoer en gezonder vee een drijfveer, voor de akkerbouwers betere benutting van mest en een kwantitatief en kwalitatief beter gewas. Het steenmeelproject evalueerdeLees verder »Steenmeel in de Veenkoloniën

Video Actmin-BT in drijfmest online

Het is heel efficiënt om Actimin toe te voegen via de drijfmest, deze video laat zien hoe dat werkt:

RMV Gorinchem ACTIMIN: stand 188

Actimin-BT stalstrooisel Stand 188 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt… Lees verder »RMV Gorinchem ACTIMIN: stand 188

RMV Hardenberg ACTIMIN stand 206

Actimin-BT stalstrooisel Stand 206 Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend (pH 9), remt de bacterie groei en is zacht voor de uiers. U brengt… Lees verder »RMV Hardenberg ACTIMIN stand 206

Steenmeel: levert snel betere opbrengst

Bron : Veldpost nr. 27, 17 oktober 2015 Boeren die meedoen aan het steenmeelproject in de Veenkoloniën zien opbrengsten en kwaliteit van het product een jaar na toediening van steenmeel toenemen. De resultaten komen sneller dan het project binnen de Agenda voor de Veenkoloniën verwacht had. Download artikel

Video’s Actimin-BT als boxenstrooisel

Steenmeel vult mineralentekort bodem aan

Bron : Bloembollenvisie, 18 september 2015 Stenen in de grond stoppen als voedingsmiddel. Dat klinkt niet logisch. Biogeoloog Gino Smeulders ziet de belangstelling voor steenmeel in de land- en tuinbouw toenemen. Wat is steenmeel eigenlijk, welke functies heeft het, en hoeveel soorten zijn er eigenlijk? Een eerste kennismaking. Download artikel

Actimin op de Vlagtwedder Landbouwbeurs

Van 3 t/m 5 juli 2015 vindt de Vlagtwedder Landbouwbeurs plaats en Actimin zal aanwezig zijn met een stand. De Vlagtwedder Landbouwbeurs (VLB) is dé vakbeurs van Noord Nederland en is bekend om het zakelijke karakter én gezelligheid. Het beursterrein is ruim 7 hectare groot met zowel binnen als buiten goede mogelijkheden om te laten… Lees verder »Actimin op de Vlagtwedder Landbouwbeurs

Actimin met stand aanwezig op de BodemBeleefdagen

Op 12 en 13 juni is Actmin met een stand aanwezig op de BodemBeleefdagen. Deze dagen zijn georganiseerd door en op het bedrijf van Mulder Agro te Kollummerzwaag. Het volledige programma vind u hier:

Steenmeel op weiland, een goede mineralenbalans

Nu ook in de IJslandse paardenwereld Het komt nog niet zo vaak voor, maar de laatste jaren wint het gebruik van steenmeel terrein. Steenmeel is gemalen vulkanisch gesteente. Als je het op het (wei)land brengt verbeter je structureel de bodemvruchtbaarheid. Het werkt weliswaar minder snel,maar wel langer en fundamenteler. Van natuur tot landbouw Niet alleen… Lees verder »Steenmeel op weiland, een goede mineralenbalans

Handreiking steenmeel online

Resultaten en lessen van het praktijknetwerk ” De onderste Steen Boven” Deze uitgave is opgesteld in het kader van het praktijknetwerk De Onderste Steen Boven. In het praktijknetwerk werken veehouders samen met onderzoekers en adviseurs van Carpay Advies, de Biogeoloog, BodemBergsma, het Louis Bolk instituut en PPP Agro Advies aan het vergaren en ontwikkelen van… Lees verder »Handreiking steenmeel online

Steenmeel verhoogt opbrengst droge stof en VEM

Bron : Nieuwe Oogst, 22 februari 2015 De toepassing van steenmeel op grasland is perspectiefvol, zo blijkt uit proeven die het praktijknetwerk “Steenmeel, de onderste steen boven” heeft uitgezet. Proefvelden bemest met steenmeel op veen en zand leverden in 2014 een verhoging van de drogestof opbrengst op die varieert tussen 2,9 en 3,5 procent. De… Lees verder »Steenmeel verhoogt opbrengst droge stof en VEM

Symposium Rol van Steenmeel in de boomkwekerij

Bron: DLV Plant Wanneer: 12 feb 2015 van 13:00 tot 16:30. Locatie: Alterra, Atlasgebouw (gebouw 104, zaal 1 en 2). Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen (kenmerkend gebouw met rasterstructuur) Uitnodiging voor uit het interessante symposium ‘Rol van steenmeel in de boomkwekerij’ op donderdagmiddag 12 februari aanstaande. In het praktijknetwerk ‘Rol van steenmeel bij bodembetering in… Lees verder »Symposium Rol van Steenmeel in de boomkwekerij

Grootste kapitaal van mens ligt besloten in de bodem

Bron: Financiële Dagblad vrijdag 23 januari 2015 Door: Nick van Eekeren en Lidwien Daniels Bij het begin van dit nieuwe jaar is ook het Internationale Jaar van de Bodem begonnen, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het doel van dit speciale Jaar van de Bodem is burgers het besef bijbrengen hoe belangrijk de bodem voor onze… Lees verder »Grootste kapitaal van mens ligt besloten in de bodem

Sluipende slijtage bodem simpel te stoppen

Bron : Steenmeel.info, 5 november 2014 Door: Bert Carpay en Gino Smeulders Bodem, de primaire productiefactor van elke boer en tuinder,is aan het verslijten en de gangbare bodemvruchtbaarheidanalyses zeggen niets over dit sluipende gevaar. Bodemvruchtbaarheidsdeskundigen tasten in het duister omdat mineralogie niet hun vak is. Hoog tijd om de kennis van twee vakgebieden, mineralogie en… Lees verder »Sluipende slijtage bodem simpel te stoppen

Steenmeel mogelijk alternatief kalk

Bron : Nieuwe Oogst, 1 november 2014 Door: Peter Stokkemans Steenmeel heeft wellicht toegevoegde waarde voor grasland als alternatief voor bekalking. Het praktijknetwerk “De onderste steen boven” ziet met name kansen voor de mineralenvoorziening. Het praktijknetwerk legde dit jaar op een aantal percelen een proef aan met steenmeel als alternatief voor kalk. Qua kosten kan… Lees verder »Steenmeel mogelijk alternatief kalk

Biovelddag 3 september 2014

Onder zonnige omstandigheden vond op 3 september j.l. de Biologische Velddag plaats. Dit evenement is na de Bio-beurs in januari het grootste evenement waar de biologische sector elkaar ontmoet. Actimin-BT was op de bedrijvenmarkt aanwezig.

1e big-bags Actimin-BT staan klaar voor uitlevering!

Actimin advertenties

Tot 20% meer opbrengst 1e snede steenmeel proeven

Bron: PPP-Agro 24 juni 2014 De steenmeel proeven die zijn aangelegd binnen het praktijknetwerk de onderste steen boven en praktijkproeven met steenmeel hebben in de 1e snede geleid tot een opbrengst tussen de 2% minder opbrengst en 20 % meer opbrengst. Lees hier het artikel.

“Food for thought”

“Food for thought”, een mooie Engelse uitdrukking die letterlijk vertaald “voedsel voor gedachten” betekent en waarmee “iets om over na te denken” wordt bedoeld. En wij hebben iets om over na te denken als wij kijken naar de afname van nutriënten in ons voedsel zoals duidelijk wordt in deze tabel:

Gewassen gebruiken nutriënten uit mineralen

Uit onderzoek van het Instituut voor landbouwchemie aan de Georg-August Universiteit in Göttingen (Duitsland) blijkt dat met hogere mestgiften niet wordt voorkomen dat gewassen nutriënten uit de bodemmineralen gebruiken. Het zes jaar durende onderzoek was gericht op de studie van kaliumbemesting in relatie tot K-beschikbaarheid in de bodem, gewasopbrengst en K-uitspoeling. De proefvelden bestonden uit… Lees verder »Gewassen gebruiken nutriënten uit mineralen

Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Bodem nummer 4 – Augustus 2013 “We moeten meer aandacht schenken aan de bodemmineralogie om planten, dieren en mensen blijvend te kunnen voeden. Er is reden tot optimisme: dit inzicht is al doorgedrongen bij idealisten, boeren, ecologen en natuurbeheerders. Beleidsmakers zullen zeker volgen. Want zonder de bodemmineralogie te herstellen gaat het niet lukken om negen… Lees verder »Wat we niet over het hoofd mogen zien als we negen miljard mensen willen voeden

Industrialisatie van de landbouw verstoort de kringloop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Mei 2013 “Als de wetenschap durft terug te kijken naar voor de oorlog, ligt daar misschien wel een begin voor duurzame landbouwontwikkeling. De industrie gaat problemen die ze zelf ontwikkelde niet oplossen. De bodem is de basis. 2013-05-11-analyse-bodemkringloop

De bodem als drie-eenheid

Nieuwe Oogst – april 2012 Publicatie Artikel ‘De bodem als drie-eenheid’ met als ondertitel ‘Van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gaat de aandacht al een eeuw naar chemie’ in Nieuwe Oogst van 21 april. Artikel op basis van een interview met Huig Bergsma. “Van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gaat de aandacht al… Lees verder »De bodem als drie-eenheid

Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – December 2012 “Nederland heeft relatief jonge bodems. Ze zijn ontstaan uit sedimenten uit de rivieren en uit de ijstijd. In ons gematigde klimaat verweren die bodems traag. Verzuring en intensieve landbouw versnellen de verwering van de bodem. Bodemgeologen kijken met andere ogen naar de bodems van de wereld dan veel… Lees verder »Vulkanisch materiaal herstelt bodem langdurig en relatief goedkoop

Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar

BODEM – augustus 2012 In samenwerking met René Rietra van Alterra en Martin van Beusekom van MetaMeta publiceerde Huig Bergsma een artikel in het tijdschrift BODEM van augustus. Het artikel had als titel ‘Herwaardering van een vergeten bodemverbeteraar BODEM-Rietra-Beusekom-Bergsma-034-036_BOD04_ART-11

Steenmeel tegen verarming bodem

Milieu – Juli 2010 “Verduurzaming van de landbouw staat hoog op de agenda. Het toepassen van steenmeel is dan vanuit historisch perspectief een logische stap. Het product is het best te vergelijken met het vruchtbare sediment dat vroeger na overstromingen achter bleef op het land. De theorie achter de toepassing levert ingrediënten voor een nieuwe… Lees verder »Steenmeel tegen verarming bodem

Mineralen in Balans aanbieden

Nieuwe Oogst, vakkatern Gewas – Februari 2010 “Het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar is in Duitsland al 100 jaar heel gewoon. Met de opkomst van de biologische landbouw neemt de vraag naar het product toe. Huig Bergsma van Arcadis denkt dat het mogelijkheden biedt voor alle boeren. 2010-02-27-Nieuwe-Oogst-vakkatern-Gewas-incl-voorblad_klein

Dag van de Praktijk op 15 mei; méér dan oppervlakkig naar de bodem kijken!

Bron: Steenmeel.info Op 15 mei a.s. vindt, op initiatief van Bodem+ en Carpay Advies de dag van de praktijk plaats op het bedrijf van de familie Schrör in Musselkanaal. Onderwerp van deze dag zijn de gevolgen die oppervlakkig kijken naar de bodem in de afgelopen 80 jaar heeft gehad voor de bodemvruchtbaarheid.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?