Ga naar de inhoud

Effecten van de toevoeging van Actimin aan drijfmest

  • door

Als leverancier van Actimin Gesteentemeel werken wij graag mee aan onafhankelijk  onderzoek met betrekking tot de werking van ons product. Bijvoorbeeld in hoeverre verbetert de drijfmest als Actimin wordt toegevoegd, zoals onderzocht in de Pilot Mestverbetering.

De pilot Mestverbetering is geïnitieerd door het waterschap Vallei en Veluwe samen met LTO Noord. De projectleiding was in handen van Daan Heurkens van Boerenverstand, de analyses werden gedaan door Dennis Storkhorst van Groeikracht.

PILOT MESTVERBETERING: ‘AL DIE PROCESSEN ZIJN COMPLEXER DAN WIJ DENKEN’

Korte samenvatting van de rapportage.
Uitgebracht aan: Regiodeal Foodvalley

Uitgebracht door: Daan Heurkens – Boerenverstand

Introductie:
De bodem is basis voor een gezond bedrijf en gezonde dieren, mest is daarbij een waardevolle grondstof (drijfmest de basis is van de voeding van gewas en bodemleven). Binnen deze demonstratieve proef zijn we aan de slag gegaan met verbetering van mest door het toevoegen van twee verschillende middelen (Valorem en Actimin gesteentemeel) aan de mest. Deze middelen beloven velerlei positieve effecten zoals minder stikstofverliezen, geen rotting, geen stank, betere bodem en minder kunstmest gebruik. We hebben deze claims in de praktijk onderzocht. De hoofdfocus lag bij de recovery van nutriënten (o.a. stikstof en fosfaat) bij bemesting van grasland. Een betere recovery zal zorgen voor beperktere nutriënten verliezen uit de kringloop. De eventuele positieve bijeffecten zoals bodemkwaliteit, diergezondheid, koolstofvastlegging en economie zijn waar mogelijk in beeld gebracht.

Conclusies:
Het effect van Actimin gesteentemeel op de gewasopbrengst is aanwezig in de vorm van een hogere droge stof en KVEM-opbrengst. Verschillen zijn niet groot maar wel constant en over beide jaren aanwezig waardoor de verschillen ook significant zijn. Dit ondanks een lagere stikstof input aan bemesting. Door een vergelijkbare stikstofopbrengst en een lagere input is er ook een relevant verschil in stikstof recovery ondanks dat dit verschil niet significant is.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Chat openen
Hallo.
Waarmee kunnen we je helpen?